Hvordan få bedre utnyttelse av Osterwalder forretningsmodell, og ikke minst - gjøre analysen om til praktisk handling?

Think Plan Act.jpg


Osterwalder Forretningsmodell er blitt en populær måte å beskrive hvordan en virksomhet skaper verdier, og den blir ofte brukt i forbindelse med strategiprosesser. Modellen er en enkel og pedagogisk måte for å synliggjøre samspillet både i virksomheten, og til en viss grad, også med omgivelsene. (Les mer om Osterwalder Forretningsmodell).  


Osterwalder 2.png


Mange har etterlyst muligheten til å få frem mer dybde/dokumentasjon, og en mer detaljert beskrivelse, knyttet til de ulike «lappene». I tillegg er det et sterkt ønske om å få frem en tydelig link fra analyse og ord - til handling og aktivitet. 

En effektiv måte å gjøre dette på er å benytte database-baserte verktøy der det er mulig å koble utfyllende tekster, dokumenter og analyser til de ulike lappene. Et eksempel kan være å knytte en rekke velkjente analyser som for eksempel en SWOT (der en tar for seg styrker og svakheter, trusler og muligheter) til alle relevante «lapper».   

Du kan også knytte til det mer grundige problemløsningsverktøyet Tenkerom (ref. ResOp) med sin problem- og mulighetsanalyse, for å få virkelig dybde i modellen.  

Noe av selve ideen med alle strategiprosesser, er vel å – gjennomføre gjennomtenkte handlinger. Fra analysene og «lapper» - ja faktisk fra hele modellen, kan en derfor skape direkte koblinger til en handlingsplan for gjennomføring og videre oppfølging.

 

Lykke til med strategiarbeidet 😊