Hvordan få mest mulig ut av styret?

Når en har vært så heldig å få satt sammen et godt styre (se egen artikkel) bør en få til et best mulig samspill internt og med ledelse og eiere.

Rolleavklaring

For det første - vær tydelig på hvilken rolle den enkelte i styret skal ha. Vi ser da bort fra de formelle kravene til et styre og ansvaret i den sammenheng. Her ser vi mer på styret som arbeidslag og hva den enkelte skal bidra med. Et enkelt rollekart og hva som forventes at den enkelte skal bidra med med hensyn til bruk av sin kompetanse, er et enkelt og avklarende lite verktøy.


TEAM.jpg


Et annet moment er at de dyktigste styremedlemmer av gjerne er svært opptatte mennesker. Derfor er tilrettelegging for effektivitet og involvering svært viktig. Å skape god innsikt i virksomhetens utfordringer vil kunne bidra til mindre behov for omfattende rapportering.

Deling og samhandling

Det finnes i dag mange gode verktøy for å dele dokumenter. I mange tilfeller er det også slik at det ideelle styret for virksomheten ofte befinner seg på forskjellige geografiske steder. Med gode verktøy hvor en kan gjennomføre workshops over nett, dele enkeltpersonenes bidrag, sende «pennen» til hverandre og således bygge på hverandres innspill - gir ofte en konstruktiv prosess.

Skype og tilvarende verktøy er relativt vanlige bidrag til større fleksibilitet og geografisk uavhengighet. I tillegg er det mye å hente på å velge gode faglige samhandlingsverktøy mellom ledelse og administrasjon og styre. Deling og bidrag inn i relevante analyseverktøy, oppfølging av framdrift og strategiske handlingsplaner over nett, kan bidra mer effektiv involvering, kvalitet og engasjement. Å dele, ikke bare «døde» dokumenter, men analyser, gjennomføring og oppfølging mer dynamisk, viser seg ofte å skape bedre engasjement.

Utnytt mangfoldet

I et styre har en, som ellers i gode team, forskjellige typer av personligheter. Dette bør anses som en mulighet heller enn en kilde til utfordringer. For å unngå at energien blir brukt «destruktivt», men derimot kanalisere den i riktig retning og utnytte mangfoldet, finnes det verktøy og metoder som bidrar til dette innen problemløsning.

Metoder som er bygget på f.eks. Edward De Bono sin tanke om «parallelltenking» er implementert i verktøy som ResOp. Mange styrer og ledergrupper har hatt svært positive erfaringer med å benytte denne typen web-baserte verktøy til både strukturering, workshops, problemløsning og dokumentasjon av komplekse problemstillinger.

Andre verktøy i grensesnittet analyse, og strukturert kreativitet (rammekreativitet) i bruk i ResOp, har bidratt til å løfte styrearbeidet både kvalitetsmessig og kostnadsmessig slik den unike ressursen kan utnyttes ytterligere.

Se videoer over noen gode verktøy som er aktuelle i styrearbeid.