Hvordan få til en god styresammensetning?

Det er mange aktuelle vinklinger i forbindelse med sammensetning av et godt styre. I denne sammenheng ønsker vi å "slå et slag" for styret som et «arbeidslag». 

Et godt arbeidslag

For å få til et godt arbeidslag, kan det være en god ide å tenke gjennom hvilken fase bedriften er i, og hvilke utfordringer en står ovenfor. En vurdering ut fra dette, sett opp mot det virksomheten selv har av erfaring og kompetanse, kan avdekke «hull». En kan  gjennomføre dette som en enkel GAP analyse for å tydeliggjøre hva som mangler.

Komplementær kompetanse

Perspektivet kan være kompetanse, erfaring og nettverk. En bør også søke en form for komplementaritet slik at en utfyller hverandre. Det har liten verdi hvis alle i styret innehar de samme kvalifikasjoner.

Bilde avtale Infotorg 800.jpgOm virksomheten står foran en internasjonal  satsing og selv mangler kompetanse på dette, ville det være naturlig å forsøke og tiltrekke seg noen med erfaring med etablering og vekst internasjonalt. Står en overfor en konsolidering, vekst oppkjøp, eller lignende og mangler erfaring / kunnskap vil tilvarende resonnement være nyttig.


Nystartede virksomheter

For en ung og kanskje nystartet virksomhet som trenger troverdighet, enten i finansieringsmiljø, en gitt bransje eller lignende, kan det være nyttig å forsøke å få inn noen som kan skape dette. Undersøkelser i fagmiljø for å finne hvem som har gode navn i aktuelle miljø. Det kan også være personer som representerer finansielle muskler.  


STARTUP 2.jpg


I forlengelsen av denne tanken er også nettverk og relasjoner som kan komme til nytte i relevante miljø, noe en kan tenke igjennom. Personer med godt omdømme, som har lykkes med for eksempel vekst, kan være nyttige med sin erfaring internt i styret , og bidra til et bra image eksternt.  Forsøk å se på egen virksomhet fra utsiden.

Komplementære personligheter

Komplementære personligheter kan være nyttig i et styre, om en greier å utnytte forskjelligheten positivt. En må være svært bevisst på at dette skal utnyttes og ikke bidra til konflikt. For å unngå å skape konflikt, bør en være åpen og tydelig på ulikheter i forhold til personlighetsprofilene ved å snakke om det, eller benytte verktøy for adferdsanalyser og «teamkompass» som en benytter i prosjektgrupper.  For å forsterke styret som arbeidslag, er det også ofte en god ide å benytte for eksempel teknikker som Tenkerommene i ResOp, inspirert av DeBono sin tilnærming.