Personvern

Terms of service, Informasjonskapsler (cookies) og personvern

Terms og service

1. Avtalens parter og innhold

1.1 Terms of Service («Avtalen») inngås mellom Resop AS («ResOp») og den som er registrert som bruker på nettstedet www.resop.no («Brukeren»). 

1.2 www.resop.no er et nettbasert Kvalitet- og Ledelsessystem som effektiviserer strategi -, kvalitet- og forbedringsarbeidet i virksomheter. Avtalen gjelder bruk av de tjenester som til enhver tid tilbys på www.resop.no («Tjenestene»), og regulerer partenes rettigheter og plikter.  

2. Brukerkonto

2.1 Bruk av Tjenestene krever en brukerkonto på www.resop.no. Brukerkonto er opprettet når Avtalen er akseptert av Brukeren i henhold til punkt 1.3. 

2.2 Brukeren er forpliktet til å sikre at registrert informasjon om Brukeren til enhver tid er korrekt. Brukeren skal ved registrering av e-postadresse ikke oppgi privat e-postadresse. ResOp anser alle registrerte e-postadresser som bedriftsadresser.

2.3 Brukeren kan når som helst avslutte brukerkontoen. Dette gjøres ved å enten velge «slett» under fanen Administrasjon og Brukere på bedriftskontoen, eller ved å sende en e-post til support@resop.no. Velger Brukeren å avslutte brukerkontoen vil all data lagret i Brukerens personlige profil slettes. Dersom Brukeren ønsker å beholde data lagret i den personlige profilen, er Brukeren selv ansvarlig for å ta nødvendige kopier av ønsket data og lagre kopiene et annet egnet sted før brukerkontoen avsluttes. Velger Brukeren å avslutte brukerkontoen vil også denne Avtalen opphøre. Det økonomiske mellomværende vil imidlertid bestå inntil disse er gjort opp.

2.4 ResOp forbeholder seg retten til å midlertidig stenge Brukerens brukerkonto: 

•             Ved manglende betaling fra Brukeren. Når Brukeren eventuelt har gjort opp sitt mellomværende med ResOp skal kontoen åpnes igjen. 

•             Dersom Brukeren ikke overholder, eller ResOp mistenker at Brukeren ikke overholder, sine forpliktelser som behandlingsansvarlig etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslov.

•             Dersom Brukeren ikke overholder, eller ResOp mistenker at Brukeren ikke overholder, sine forpliktelser etter gjeldende lover og regler av betydning for denne Avtalen.

•             Ved misbruk, eller mistanke om misbruk, av Tjenestene.

•             Hvis e-post til Brukeren ikke kan leveres pga. feil i Brukerens e-postsystem.

•             Dersom det etter ResOps oppfatning foreligger andre saklige grunner. 

2.5 Dersom Brukerens brukerkonto midlertidig stenges i henhold til punkt 2.4, vil ResOp informere Brukeren om dette ved å sende en e-post til Brukerens registrerte e-postadresse. Brukeren skal gis mulighet til å redegjøre for bruken av Tjenestene og eventuelt gis en frist til å bringe forholdet i orden. Midlertidig stenging av brukerkonto regnes ikke som heving av Avtalen.

2.6 Dersom Brukeren ikke tilfredsstillende besvarer ResOp sin henvendelse om å redegjøre for bruken av Tjenestene innen 30 dager forbeholder ResOp seg retten til å heve Avtalen med umiddelbar virkning. Brukeren vil ikke gis anledning til å laste ned kopi av data lagret i Brukerens personlige profil for egen lagring med mindre annet er skriftlig avtalt med ResOp. 

3. Bruk av Tjenestene

3.1 Brukeren er ansvarlig for og garanterer at alle opplysninger som registreres ved bruk av Tjenestene er korrekte.

3.2 Brukeren er ansvarlig for all aktivitet knyttet til sin personlige profil.  

3.3 Tjenestene kan ikke benyttes til private formål. Med private formål menes bruk av Tjenestene som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter, og som derfor ikke er knyttet til Brukerens yrkes- eller forretningsvirksomhet. 

3.4 Det er Brukeren som legger informasjon inn i Tjenesten, og Brukeren er ansvarlig for at informasjonen som lagres her er i henhold til gjeldende lovverk.

   4. Markedsføring

4.1 Ved innlogging får Brukeren spørsmål om ResOp kan benytte Brukerens registrerte e-postadresse til å sende informasjon om og/eller markedsføre Tjenestene og relaterte produkter fra ResOp og sine samarbeidspartnere. Mottak av markedsføringshenvendelser er ikke en betingelse for å inngå Avtalen og Brukeren kan når som helst melde seg av mottakerlisten for markedsføringshenvendelser, uten at dette vil påvirke vilkårene i Avtalen. 

5. Betaling

5.1 ResOp fakturerer Brukeren forskuddsvis per måned i henhold til de priser som er avtalt. Prisene kan endres med en måneds varsel. Prisendringene varsles kun på e-post til kontaktperson i bedriften.

6. Personvern

6.1 ResOp behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. 

6.2 ResOp vil behandle personopplysninger på vegne av Brukeren i forbindelse med oppfyllelsen av Avtalen.  

6.3 Brukeren er å anse som behandlingsansvarlig for egne kunders personopplysninger og de opplysninger som registreres og lastes opp av Brukeren på www.resop.no. Brukeren har ansvar for og garanterer at Brukerens behandling av personopplysninger skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende personopplysningslov, herunder at de grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger overholdes.  Dette innebærer blant annet at Brukeren er ansvarlig for å ha gyldig behandlingsgrunnlag for alle personopplysninger som registreres og lastes opp via www.resop.no, og at det ikke registreres mer informasjon om kundene enn det som er nødvendig for at Brukeren skal kunne administrere sine kundeforhold gjennom www.resop.no.

6.4 Brukeren er ansvarlig for ethvert krav som rettes mot ResOp fra personer som har fått sine personopplysninger lastet opp i Brukerens personlige profil, med mindre kravet rettmessig er rettet mot ResOp som databehandler.

6.5 I den grad ResOp er behandlingsansvarlig for personopplysninger, vil opplysningene behandles etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. 

6.6 ResOp  utleverer ikke informasjon til andre, det være seg regnskapsførere, revisor, skattemyndighetene, politi, påtalemyndighetene eller andre. Unntaket vil være en beslutning om utlevering fra myndighetene, eller etter avtale med Brukeren.

7. Lagring 

7.1 Brukeren er ansvarlig for at opplysninger som er lagret i den personlige profilen slettes når dette er påkrevd etter lov.

7.2 ResOp har en databehandleravtale med driftslevrandør Avento AS  som regulerer oppfyllelsen av personvernlovgivningen.

7.3 ResOp sletter alle lagrede opplysninger 12 måneder etter at Avtalen opphører, uansett årsak, med mindre ResOp har et gyldig rettslig grunnlag for fortsatt lagring av opplysningene. Ved å sende en e-post til support@resop.no kan Brukeren melde seg av nyhetsbrevet, eller for å benytte deg av sin rett til innsyn, korrigering og sletting av opplysningene vi lagrer om Brukeren.       

7.4 Opplysninger lagret i ResOps backup-løsning slettes innen tre uker etter sletting av de registrerte opplysningene. Bakgrunnen for dette er å sikre at det er mulig å gjenopprette data ved en hendelse som ødelegger den primære backup-løsningen. Sikring skjer ved å ta øyeblikksbilder av databasen. En eventuell gjenopprettelse gjøres basert på øyeblikksbildene. Forsøk på å fjerne data fra øyeblikksbilder medfører en stor risiko for at det blir umulig å benytte disse til å gjenopprette databasen. Derfor vil det ikke fjernes data fra øyeblikksbildene. Øyeblikksbildene lagres i tre uker for å sikre muligheten til å gjenopprette data fra øyeblikksbildene i tilfeller der det tar tid å oppdage den underliggende feilen. Dersom data som er slettet fra den primære lagringsløsningen gjenopprettes ved bruk av øyeblikksbilder, slettes denne dataen så snart gjenopprettelsen er fullført.

7.5 Dersom Brukeren ønsker å lagre opplysninger og dokumenter lengre enn det som følger av dette punkt 7, er Brukeren selv ansvarlig for at dokumenter og opplysninger lagret i sin personlige profil blir lagret et annet sted før ResOp gjennomfører sletting. 

8. Endringer

8.1 For å opprettholde kvaliteten og forbedre Tjenestene, forbeholder ResOp seg retten til å endre vilkårene i Avtalen. Slike endringer vil bli varslet om på nettsiden www.resop.no en måned før endringene trer i kraft. Dersom Brukeren ikke er villig til å godta de endrede avtalebetingelsene, kan Brukeren si opp Avtalen med ResOp. Brukeren kan si opp Avtalen ved å slette brukerkontoen i samsvar med punkt [2.3]. Økonomiske mellomværende vil imidlertid bestå inntil disse er gjort opp. Endringer i Avtalen publiseres på www.resop.no.

9. Immaterielle rettigheter

9.1 Alle immaterielle rettigheter (inkludert, men ikke begrenset til opphavs- og fotorettigheter, varemerker og patenter) knyttet til www.resop.no tilhører ResOp eller ResOps leverandører og samarbeidspartnere. 

10. Overdragelse av rettigheter og plikter

10.1 Brukeren har ikke rett til å overdra Avtalen, herunder sin brukerkonto til andre uten at dette er skriftlig forhåndsgodkjent av ResOp.

10.2 Ved eventuelt oppkjøp, fusjon eller fisjon har ResOp rett til å overdra Avtalen og kundeforholdet til den virksomheten som driver Tjenestene videre. Brukeren vil i så fall bli varsel om dette på forhånd. 

11. Ansvar

11.1 Brukeren skal gjøre nødvendige tiltak for å forhindre at skadelig programvare blir lastet opp til Brukerens personlige profil, f.eks. i forbindelse med Brukerens opplasting av vedlegg. For det tilfellet at skadelig programvare blir lastet opp av Brukeren, skal Brukeren være ansvarlig for konsekvensene av dette. Dette gjelder både overfor ResOp, samt mottakere av vedlegget som Brukeren har forespurt utsendelse til. Eventuelle krav mot ResOp fra mottakere av vedlegget, som følger slik skadelig programvare, skal dekkes av Brukeren. Dersom Brukeren laster opp skadelig programvare og dette skyldes uaktsomme eller forsettlige handlinger skal det anses som vesentlig mislighold av Avtalen og ResOp kan heve Avtalen og slette Brukerens personlige profil. 

11.2 ResOp har ikke ansvar for e-poster som ikke kommer frem på grunn av at Brukerens  e-postadresse ikke eksisterer, ikke fungerer, filtrerer bort e-posten som søppelpost eller lignende.

11.3 ResOp er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innholdet på www.resop.no. ResOp er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap, uteblitt fortjeneste eller annet tap som skyldes at informasjonen publisert i www.resop.no er eller presenteres feil, eller ikke vises. Dette gjelder også der Tjenestene er ute av funksjon for kortere eller lengre tid uansett om dette skyldes tekniske årsaker, som for eksempel datasystem, nettverksoppkoblinger mv. 

11.4 Ved mislighold av Avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger: 

(a) Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i avtaleforhold.

(b) Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke.

(c) Erstatningskravet kan ikke overstige det samlede årlige vederlag etter Avtalen.

Ansvarsbegrensningene i pkt. b og c gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

12. Mislighold

12.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne Avtalen, kan den annen part, etter å ha gitt den andre parten skriftlig forhåndsvarsel med 30 dagers frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Midlertidig stenging av konto i henhold til punkt 2.4 regnes ikke som heving av Avtalen.

12.2 Dersom ResOp hever Avtalen i henhold til punkt 13.1 ovenfor, slettes Brukerens personlige profil inkludert all data og dokumentasjon lagret i brukerprofilen, med mindre annet skriftlig avtales med Brukeren. Sletting skjer likevel ikke dersom ResOp har et gyldig rettslig grunnlag for fortsatt lagring av opplysningene. Dette gjelder for eksempel opplysninger som er nødvendige for at ResOp skal kunne forfølge eventuelle utestående krav mot Brukeren. 

12.3 Som vesentlig mislighold regnes blant annet, men er ikke begrenset til, følgende forhold: 

• Ved vesentlig betalingsmislighold fra Brukeren.  

• Ved misbruk av Tjenestene som for eksempel opplasting og lagring av filer i strid med gjeldende lover og regler.

• Dersom Brukeren laster opp skadelig programvare opp til www.resop.no og dette skyldes uaktsomme eller forsettlige handlinger fra Brukeren.

• Ved vesentlig mislighold av forpliktelser etter gjeldende personopplysningslov. 

12.4 Dersom Brukeren vesentlig misligholder Avtalen forbeholder ResOp seg retten til å nekte Brukeren å opprette en ny konto. 

12.5 Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor ResOps kontroll, suspenderes pliktene i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

13. Tvister

13.1 Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Sunnmøre Tingrett som verneting.

Sikkerhet

All trafikk mot resop.no er kryptert ved hjelp av SSL (https). I og med at all trafikk mot resop.no er kryptert, vil ingen kunne "lytte" på trafikken for å finne ut hvilket brukernavn og/eller passord du benytter.  

For å få nytt passord benytter du "Glemt passord"- funksjonaliteten på våre nettsider, der du angir din egen e-postadresse. E-postadressen verifiseres mot databasen, og nytt passord sendes til registrerte e-postadresse.

Tilgangsstyring og definering av tilganger gjøres via en administrasjonsmodul. For å effektivisere, så er det også mulig å lage egne sikkerhetsgrupper. På den måten kan man velge å definere tilgangsnivå per sikkerhetsgruppe eller per bruker. For å begrense tilgang ytterligere, er det mulig å låse mapper i arkivene, planer og prosesser. Eget overordnet tilgangsnivå for Administrator.

Informasjonskapsler(cookies) og personvern

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Difi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Informasjonskapsler
Navn Utløpstid Brukes til
_ga 2 år Brukes for å skille mellom unike, anonyme brukere – og henter inn informasjon om adferd.
_gat 10 min Brukes for å bremse forespørselfrekvensen, og begrense innsamlingen av data på nettsteder med høy trafikk.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.